REGULAMIN

Oferta oferowana na stronie 004.pl jest usługą firmy Bananoo Agency z siedzibą w Krakowie.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Bananoo Agency może być określana jako „004.pl” „Firma”, „nas”, „my” lub „nasz”, a miejsce i czas fotografowania może być określane jako „sesja”, “fotografowanie” . “Nieruchomość”, “lokalizacja” jest miejscem wykonywania usługi. Wirtualny spacer może byc również określany jako “usługa”, “spacer”. Nabywca usługi może być określany jako “Klient”, “Agencja Nieruchomości”.

Poprzez złożone zamówienie na stronie 004.pl, potwierdzasz, że zgadzasz się na akceptację poniższego regulaminu oraz z usługami I formą ich świadczenia zawartymi w regulaminie przedstawionym poniżej.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Dokonując zakupu usługi zakładamy, że zgodziłeś się na zawarte w tym regulaminie warunki. Jeśli nie zgadzasz się z naszą ofertą biznesową, skontaktuj się z nami pisemnie w ciągu 7 dni od daty zakupu, aby sporządzić odrębny regulamin dotyczący wspólnej współpracy. Następnie regulamin z umówionymi zmianami – przedstawimy w przeciągu 3 dni roboczych. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie potwierdzenia oraz informacji o podpisaniu dokumentów w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych, uznaje się, że zaakceptowałeś nasze warunki współpracy ujęte w tym, standardowym regulaminie i niniejsze warunki będą miały zastosowanie do wszelkich przyszłych instrukcji przekazanych przez Ciebie Bananoo Agency.

Nasze dane:

Bananoo Agency Paweł Kozak
Rynek Głowny 28
31-010 Kraków
NIP 6292316433

 

Informacje ogólne

1. Usługa jest w 100% przedpłacona i zakontraktowana na dany dzień, daną godzinę, dane miejsce.

2. Wszystkie usługi zostaną potwierdzone e-mailem lub telefonicznie przed datą rozpoczęcia, a wszystkie prace (zdjęcia, obróbka) zostaną wykonane przez firmę Bananoo Agency, chyba że uzgodniono inaczej.

3. Cena usługi została przedstawiona w wycenie.

4. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych cen w przyszłosci.

5. Wycena jest ważna przez 30 dni.

6. Klient zgadza się zapłacić firmie przedpłate w wysokości 100% (sto procent) całkowitej ceny usługi po zaakceptowaniu wyceny w celu rezerwacji usługi. 

7. Wszystkie zdjęcia i Wirtualny Spacer pozostają własnością intelektualną firmy Bananoo Agency i są licencjonowane klientowi na jego użytek, chyba że umowa stanowi inaczej.

8. Metody płatności to Przelew bankowy na nasze konto firmowe, płatność gotówką po naszej ówczesnej autoryzacji, płatność przez stronę 004.pl lub wygenerowany przez nas link z należną kwotą obsługiwany przez system płatności Przelewy24 lub Stripe.com (zależnie od wybranej przez klienta metody płatności).

9. Brak płatności oznacza, że Bananoo Agency nie dokonało żadnych rezerwacji w systemie.

10. W przypadku jakichkolwiek zmian, poprawek wymagających dopłaty – klient otrzyma spersonalizowany link do płatności realizowany przez Przelewy24 lub Stripe.com z ustaloną kwotą (zależnie od wybranej przez klienta metody płatności).

11. Na stronie ani w naszym serwisie – nie przechowujemy poufnych informacji klientów (takich jak numery kart).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami bankowymi klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinie dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami kartą klient może skontaktować się bezpośrednio z Stripe.com poprzez chat na stronie 24h na dobę pod adresem https://support.stripe.com/ (obsługa w języku angielskim).

12. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą odpowiednio traktowane jako zmiany podlegające pisemnym instrukcjom (email), zastrzegamy, iż mogą być naliczone dodatkowe opłaty w celu pokrycia kosztów.

13. Jeśli w trakcie sesji klient zażyczy sobie dokonanie spaceru dodatkowych pomieszczeń (jak przybudówki, garaże, ogród itp) co wpłynie na metraż wykonywanej usługi – zastrzegamy, iż dodatkowe płatności mogą być wymagane w celu pokrycia dodatkowej pracy i czasu poświęconego na projekt.

14. Klient zapewnia dostęp do nieruchomości o ustalonej godzinie i dniu w określonym czasie ujętym w rezerwacji.

15. Klient poinformuje firmę o wszelkich specjalnych / ustawowych regulaminach / warunkach / zezwoleniach, które mogą być potrzebne do wykonania usługi i weźmie odpowiedzialność za uzyskanie pozwoleń. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązków wynikających z dopełnienia wymogów, o których mowa powyżej.

16. Wszystkie specjalne życzenia klienta, o których firma została poinformowana, zostaną odnotowane w dokumentacji projektu.

17. Bananoo Agency nie ponosi odpowiedzialności za sesje wykonane na miejscu, które nie jest własnością klienta. Zakłada się, że wszystkie przepisy i regulacje dotyczące planowania zostały zrealizowane przez podmiot zakupujący u nas usługę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek sesji.

18. Firma nie jest w stanie przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (lub związane z nimi koszty) poprzez napotkane przeszkody, które nie leżą po naszej stronie i nie zostaliśmy o nich poinfromowani pisemnie (email) lub zaistniały podczas oględzin.

19. Jeśli dostęp do nieruchomości zostanie uniemożliwiony w dniu zaplanowanej wizyty lub jeśli firma zostanie powiadomiona o tym z wyprzedzeniem krótszym niż 24 godziny, wówczas firma zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty proporcjonalnie do strat poniesionych przez firmę Bananoo Agency. 

 

Wirtualny spacer

1. W cenie usługi nie są wliczone zdjęcia (składające sie na gotowy produkt). Zdjęcia użyte to stworzenia spaceru są intelektualną własnością Bananoo Agency. Na potrzeby klienta istnieje możliwość ich udostępnienia – udzielenia licencji na ich użytek.

2. Branding klienta, wszelkie dodatkowe funkcje (jak np. opisy, hot spoty) zostaną wdrożone zgodnie z wyceną.

3. Bananoo Agency dostarczy klientowi gotowy projekt nie później niż 7 dni od daty sesji zdjęciowej.

4. Firma udziela Klientowi licencji na gotowy projekt. Wszystkie produkty dostarczane Klientowi są licencjonowane dowolnie – do użytku prywatnego lub biznesowego Klienta.

5. Produkty z sesji dostarczone do klienta będą według następującej kolejności:
Firma dostarczy Klientowi link URL, po zatwierdzeniu projektu – Bananoo Agency wyśle link do spaceru gotowy do użycia a także kod QR lub link do ściągniecia folderu zawierającego wirtualny spacer (jeśli klient chcę używać swojego hostingu).

 

Hosting wirtualnych spacerów

1. Bananoo Agency zapewnia Klientowi hosting (o ile nie określono inaczej w umowie) bezpłatnie przez okres nie dłuższy niż 365 dni od dnia przekazania Klientowi produktu końcowego. Jeśli klient życzy sobie przedłużenia – jest to możliwe za niewielką opłatą.

 

Odszkodowanie

1. Jeśli firma Bananoo Agency nie jest w stanie wykonać usług z przyczyn od niej niezależnych, takich jak pożar, powódź, nieszczęśliwy wypadek, klęska żywiołowa lub terroryzm, choroba lub z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny pozostającej poza kontrolą lub oczekiwaniem fotografa – Bananoo Agency nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody, które Klient mógł ponieść. Bananoo Agency zwróci w całości wszystkie płatności dokonane przez Klienta na rzecz Firmy w związku z tą sesją lub zaoferuje inny termin I zaakceptuje inne lokalizację.

2. Klient zobowiązuje się zwolnić firmę Bananoo Agency z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty związane z awarią technologiczną. Kamery, dyski twarde i karty pamięci mogą ulec awarii technicznej. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapobiec utracie danych, ale nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych z powodu awarii technicznej.

3. Klient rozumie i zgadza się, że firma zobowiązuje się do przechowywania kopii zdjęć z sesji do 60 dni po jej wykonaniu (mowa tu o zdjęciach wchodzących w skład końcowego produktu – wirtualnego spaceru). Po upływie tego okresu firma nie ma obowiązku przechowywania kopii ani oryginałów plików lub zdjęć z sesji. Klienta może dokonać zakupu / uzyskać licencję do powyższych materiałów w przeciągu 60 dni od sesji.

4. Klient rozumie i zgadza się, że firma może mieć w lokalizacji przewody, stojaki oświetleniowe i inny sprzęt. Klient zwalnia Bananoo Agency z odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, obrażenia ciała lub straty spowodowane potknięciem się lub innymi obrażeniami spowodowanymi przez ten sprzęt. Klient ponadto zgadza się zwolnić Firmę z odpowiedzialności za wszelkie obrażenia ciała, które mogą wystąpić, gdy Klient współpracuje z firmą Bananoo Agency.

5. Klient zgadza się i rozumie, że jakość zdjęcia jest całkowicie subiektywna. Firma dołoży wszelkich starań, aby fotografia pomieszczeń przebiegała w sposób profesjonalny, by uzyskany efekt był jak najlepeszy, ale nie jest zobowiązana do zaspokojenia określonych preferencji estetycznych Klienta.

6. Klient zgadza się i rozumie, że firma Bananoo Agency wykona cyfrowy retusz zdjęć (jeśli istnieje taka potrzeba), w tym efekty kreatywne i inne edycje obrazów cyfrowych w celu przekształcenia zdjęcia w końcowy produkt. Klient zgadza się zwolnić Firmę z odpowiedzialności za wszelkie zmiany, które mogą być postrzegane jako zniesławiające lub poniżające.

 

Obowiązek Klienta

1. Klient uzyska wszystkie pozwolenia niezbędne do sfotografowania I wykonania sesji. Bananoo Agency nie ma obowiązku uzyskiwania zgód nieruchomości lub innych lokalizacji na prowadzenie w nich sesji. Klient rozumie i zgadza się, że nieuzyskanie tych zezwoleń skutkuje uniemożliwieniem fotografowi sfotografowania nieruchomości i nie jest winą, ani odpowiedzialnością firmy Bananoo Agency.

 

Wykonanie usługi

1. Klient zgadza się i rozumie, że żadna inna firma lub osoba nie może w czasie świadczenia usługi spowalniać pracy fotografa firmy Bananoo Agency. Zabrania się prowadzenia tzn viewingu z klientem Agencji Nieruchomości lub pracy fotografa Klienta z wyjątkiem ostatniej nieruchomości na liście po skończeniu pracy fotografa firmy Bananoo Agency.

2. Klient zgadza się i rozumie, że o ile w umowie nie określono inaczej, Klient nie zawiera umowy na usługę, która zostanie wykonana przez konkretnego fotografa. Firma Bananoo Agency może zlecić podwykonanie usługi freelancerowi, może przydzielić dowolnych fotografów związanych z Firmą do wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy. Bananoo Agency zobowiązuje się do utrzymania najwyższego standardu swoich usług.

 

Zwroty i reklamacje

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Bananoo Agency (email) o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem (pismo wysłane pocztą elektroniczną).

3. Zwrot otrzymanych od Klienta płatności następuje nie później niż 14 dni od dnia, w którym Firma została poinformowana o decyzji Klienta.

4. Uprawnienie powyższe zawarte w pkt. 1 sekcji Zwroty i Reklamacje nie przysługuje Klientowi, jeżeli Firma wykonała sesję. Po jej odbyciu Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

5. Klientowi ofrujemy prawo do 1 poprawki dostarczonego Wirtualnego Spaceru. Reklamację należy zgłosić w ciągu 14 dni od otrzymania gotowego projektu i przedstawić listę zmian do wykonania w formie elektronicznej (poprzez email). Zmiany zostaną wprowadzone w przeciągu 7 dni od złożenia reklamacji. Dołożymy wszelkich starań, by wprowadzone zmiany usatysfakcjonowały Klienta.

6. Klient zgadza się i rozumie, że oferowana usługa jest całkowicie subiektywna i nie jesteśmy zobowiązani do zaspokojenia określonych preferencji estetycznych Klienta.

 

Używanie materiałów przez Bananoo Agency

1. Bananoo Agency może wystąpić o zgodę użycia Wirtualnego Spaceru jako portfolio, promowanie Spaceru 3D przez media społecznościowe. W przypadku (np. gdy nieruchomość została sprzedana i nowy właściciel nie wyraża zgody na powyższe) – uprzejmie prosimy o kontakt w celu usunięcia spaceru.

2. Po uzyskaniu zgody pisemnej (email) Klient może udzielić dla Bananoo Agency licencjobiorców i sublicencjobiorców pozwolenia na wykorzystanie wizerunku lub podobizny Klienta we wszelkich formach mediów do celów komercyjnych, reklamowych, handlowych, do użytku osobistego lub firmowego. W związku z tym firma Bananoo Agency może wykorzystać wizerunek Klienta na stronie internetowej lub w innych reklamach, za wcześniejszą zgodą.

 

Zmiany w zawartych umowach

1. Umowa i każde jej postanowienie mogą być zmieniane, modyfikowane, uzupełniane lub uchylone wyłącznie za pomocą pisemnego dokumentu wyraźnie identyfikującego Umowę i podpisane przez każdą ze stron niniejszej Umowy lub upoważnionego przedstawiciela.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, możesz się z nami skontaktować:

listownie:

Bananoo Agency
Rynek Główny 28
31-010 Kraków

telefonicznie: (+48) 501 078 008
poprzez email: info@bananoo.agency